Komunikat jury konkursu

na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych

organizowanym przez Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei

 

Jury konkursu w składzie:

 

dr hab. prof. IFiS PAN Andrzej Leder – przewodniczący

dr hab. prof. IFiS PAN Andrzej Gniazdowski

dr hab. prof. UW Andrzej Waśkiewicz – sekretarz

 

zdecydowało, aby spośród 6 prac, które wpłynęły na konkurs, przyznać

 

wyróżnienie

 

Panu Jakubowi Gużyńskiemu

 

za pracę Antyklerykalizm Richarda Rorty'ego. Krytyczna analiza stanowiska

 

napisaną pod kierunkiem dr hab. Ewy Bińczyk, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Komisja doceniła z jednej strony rzetelną rekonstrukcję poglądów omawianego myśliciela, z drugiej zaś umiejętność zachowania wobec nich przez autora pracy postawy krytycznej a jednocześnie rozumiejącej. Autor zostanie uhonorowany kwotą 500 zł netto oraz rekomendacją publikacji fragmentu jego pracy w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”.

 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za wzięcie w nim udziału. Promotorów i recenzentów zachęcamy do zgłaszania prac w jego kolejnych edycjach.Warszawa, 6 lutego 2017 r.

prof. Bronisław Baczko
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
© Polska Akademia Nauk