Biogramy i bibliografie

Barbara Skarga (1919–2009) – philosopher and historian of philosophy, professor of IFiS PAN. She studied philosophy at the Stefan Batory University in Vilnius. During the II World War she served as a liaison officer in AK. She was arrested by Russians in 1944 and sentenced for 11 years of Soviet forced labour camp. Shortly upon her releasement she received a writ commanding her to resettle immediately to kolkhoz. She returned to Poland in 1955. Editor--in-chief of the „Archive of the History of Philosophy and Social Thought” from 1982 to 1986. Major publications: Narodziny pozytywizmu polskiego 1831–1864 (1964); Kłopoty intelektu. Między Comte᾽em a Bergsonem (1975); Przeszłość i interpretacje (1987); Ślad i obecność (2002); Kwintet metafizyczny (2005) and memoirs Po wyzwoleniu 1944–1956 (1985). 


Bronisław Baczko (1924-2016) – one of the founding members of the “Archive“ and its former editor-in-chief (1957–1968). Historian of philosophy and social thought, spiritus movens of the Warsaw School of the History of Ideas, translator. His main fields of interest are: history of French revolution, utopias and collective imagery. Former professor of the Warsaw University, honorary professor of the University of Geneva. His major works are: Rousseau — samotność i wspólnota (1964); Lumieres de l'utopie, Paris (1978); Les imaginaires sociaux. Memoires et espoirs collectifs, Paris (1984); Job, mon ami. Promesses du bonheur et fatalite du mal, Paris (1997) (Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła, przeł. Jerzy Niecikowski, 2001); Politiques de la Revolution francaise, Paris (2008).


Leszek Kołakowski (1927–2009) – one of the founding members of the „Archive”, and member of its editorial staff from 1956 to 1968. Co-founder of the Warsaw School of the History of Ideas, one of the most famous Polish philosophers who gained international renown. His main field of interest was history of philosophy, history of the political ideas and philosophy of religion. Essayist, publicist, prose writer. Major publications: Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968, Londyn 1989, wyd. II Londyn 2002; Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy, Warszawa 1958; Notatki o współczesnej kontrreformacji (1962); 13 bajek z Królestwa Lailonii (1963); Klucz niebieski albo opowieści budujące z historii świętej zebrane (1964); Rozmowy z diabłem, Warszawa (1965); Świadomość religijna i więź kościelna. Studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym siedemnastego wieku (1965); Filozofia pozytywistyczna (1966); Kultura i fetysze (1967); Obecność mitu (1972); Husserl i poszukiwanie pewności (1990); Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład (1976-78); Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań (1982).


Andrzej Walicki (born in 1930) – editor-in-chief of the journal from 1969 to 1981. One of the founders of the Warsaw School of the History of Ideas. Honorary member of PAN, professor emeritus of Notre Dame University (USA). He specializes in the social and political Russian philosophy, Polish romantic philosophy and Messianism, history of Marxism and liberalism. Selected publications: W kręgu konserwatywnej utopii (1964);  Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego (1970); Rosyjska filozofia i myśl społeczna. Od Oświecenia do marksizmu (1973); Trzy patriotyzmy. Trzy tradycje polskiego patriotyzmu i ich znaczenie współczesne (1991); Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii (1996); Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej (2000); Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej (2006); Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii (2013).


Jerzy Szacki (1929-2016) – sociologist and historian of the sociological thought. Since 1973 professor at the University of Warsaw, since 1991 – fellow at Polish Academy of Sciences. Translator and co-translator (Howard Becker, Harry Elmer Barnes, Émile Durkheim, Jean-Pierre Vernant, Marcel Mauss). Alongside his mother, Barbara Szacka, awarded with a Medal of Honor Righteous Among the Nations for saving the life of Irena Hollender. Major publications: Ojczyzna, naród, rewolucja (1962); Durkheim (1964); Kontrrewolucyjne paradoksy (1965); Tradycja. Przegląd problematyki (1971); History of Sociological Thought (1979); Historia myśli socjologicznej (1981); Spotkania z utopią (1980); Znaniecki (1986); Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia (1991); Liberalizm po komunizmie (1994).


Adam Sikora (1927–2011) – professor at the University of Warsaw, worked in the Institute of Philosophy at Warsaw University. His field of interest was history of philosophy and social thought of 19th century. He published: Problematyka historiozoficzna w dyskusjach emigracyjnych z lat 1831-1836 (1963); Posłannicy słowa. Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz (1967); Towiański i rozterki romantyzmu (I wyd. 1969, II wyd. 1984); Gromady Ludu Polskiego (1974); Historia i wieczne prawdy (1977); Od Heraklita do Husserla: spotkania z filozofią (1978); Prorocy szczęśliwych światów (1982); Fourier (1989); Zielona teczka (1989); Saint-Simon (1991); Myśliciele polskiego romantyzmu (1992); Hoene-Wroński (1995); Między wiecznością i czasem (2006).


Janusz Tazbir (1927-2016) – historian, an expert in the history of Polish Reformation, Counter-Reformation and Sarmatism. Fellow at the Polish Academy of Science. Honoured with a Commander’s Cross with Star. Selected publications: Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce w XVI i XVII w. (1964); Tradycje tolerancji religijnej w Polsce (1980); Reformacja, kontrreformacja, tolerancja (1997); Polacy na Kremlu i inne historyje (2005).


Krzysztof Pomian (born in 1934) – philosopher, historian, essayist. He graduated from the Polish studies at the University of Warsaw. In 1968 due to political repressions expelled from the University of Warsaw, since 1972 he resided in France. Honoured with the Commander’s Cross with Star. He authored (inter alia): Człowiek pośród rzeczy: szkice historycznofilozoficzne (1973); Europa i jej narody (1992); Zbieracze i osobliwości: Paryż – Wenecja XVI–XVIII wiek (1996); Historia – nauka wobec pamięci (2006).


Jan Garewicz (1921–2002) – one of the founders of the „Archive” and long-term Journal secretary. Historian of philosophy and ideas, professor at the Institute of Philosophy and Sociology PAN. He specialized in the history of German philosophy, translated into Polish major work of Arthur Schopenhauer The World as Will and Representation. Other major publications: Rozdroża pesymizmu. Jednostka i społeczeństwo w koncepcji Artura Schopenhauera (1965); Między marzeniem a wiedzą. Początki myśli socjalistycznej w Niemczech (1975); Schopenhauer (2000).


Stanisław Borzym (born in 1939) – professor of philosophy, former Editor-In-Chief of the “Archive” (2003–2009), for many years performed directorial duties in the Department of the Modern and Contemporary Philosophy at the Institute of Sociology and Philosophy PAN. Specialist in the field of Polish philosophy of the 19th and 20th century (particularly in its connection with French and German thought) and history of the modern philosophy. Major works: Poglądy filozoficzne Henryka Struvego (1974); Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce (1984); Panorama polskiej myśli filozoficznej (1993); Przeszłość dla przyszłości (2003).


Zbigniew Ogonowski (born in 1924) – professor of philosophy, historian of ideas. An expert in the area of Polish philosophy of 17th century, especially in the history of Arianism and problem of tolerance. Editor-in-chief of the “Archive” from 1994 to 2002, now member of the Advisory Board. Major publications: Z zagadnień tolerancji w Polsce XVII wieku (1958), Locke (1972), Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. 700 lat myśli polskiej, cz. I i II (1979), Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVIII (współaut. i red.) (1989), Myśl ariańska w Polsce XVII wieku. Antologia tekstów (1991), Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej (1992).


Lech Szczucki (b. 1933) – professor of philosophy, interested in the history of philosophy and philosophy of culture, professor emeritus at the Institute of Philosophy and Sociology PAN. Editor-in-chief of the „Archive” from 1987 to 1993, now member of the Advisory Board. Fellow at the Polish Academy of Arts and Sciences and Warsaw Scientific Society, member of the Society for the Advancement and Promotion of Science. Major works: Marcin Czechowic (1532-1613): studium z dziejów antytrynitaryzmu polskiego XVI wieku (1964); W kręgu myślicieli heretyckich (1972); Nonkonformiści religijni XVI i XVII wieku: studia i szkice (1993); Humaniści, heretycy, inkwizytorzy: studia z dziejów kultury XVI i XVII wieku (2006).Andrzej Kołakowski (1942-2015) – philosopher, historian of philosophy and social thought, long-term collaborator of the Institute of Philosophy of the University of Warsaw. His main areas of interest are philosophy of history and philosophy of culture – especially Polish and German. Selected works: Życie-Kultura-Cywilizacja, Historiozofia Oswalda Spenglera jako wyraz kryzysu i krytyki kultury (1976); Spengler (1981); Koncepcja cywilizacji Erazma Majewskiego (1985); Biblioteka polska (2006).Henryk Hinz (1930–1997) – philosopher, historian of philosophy and social thought, expert in the philosophy of the Enlightenment – especially in Hugo Kołłątaj’s thought, long-term collaborator of the Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw. Major publications: Od religii do filozofii: z dziejów kultury umysłowej epoki Oświecenia (1960); Filozofia Hugona Kołłątaja: zarys monografii (1973); Polskie Oświecenie i Komisja Edukacji Narodowej (1973).


Stanisław Cichowicz (1939–2000) – philosopher, translator, poet and painter. Graduated from the University of Warsaw where he worked afterwards. His main areas of interests where structuralism, hermeneutics and metaphysics. He wrote essays on (inter alia) Blondel,Descartes, Levinas, Leibniz, Sartre and Ricoeur. He translated Merleau-Ponty, The Prose of the World; Paul Ricoeur, Existentialism and Hermeneutics, Ortega y Gassset; The Dehumanization of Arts and Other Essays, The Rebellion of The Masses and Other Sociological Papers.


Zbigniew Kuderowicz (1931-1915) – philosopher, historian and ethics. For many years head of the Institute of Philosophy at Białystok University. He specialized in the history of German and Polish philosophy of the 19th and 20th century. Selected bibliography: Wolność i historia: studia o filozofii Hegla i jej losach (1981); Filozofia dziejów (1983); Hegel i jego uczniowie (1984); Filozofia nowożytnej Europy (1989); Filozofia o szansach pokoju: problemy wojny i pokoju w filozofii XX wieku (1995).Marcin Król (born in 1944) – Polish historian and historian of ideas. Graduated from sociology at University of Warsaw. Fellow at the Collegium Invisibile, chairman of the Council of the Stefan Batory Foundation. Major publications: Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku (1985); Historia myśli politycznej. Od Machiavellego po czasy współczesne (1998); Klęska rozumu: kulisy najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej (2013).


Maria Wodzyńska-Walicka (born in 1945) – philosopher and diplomat, served as an ambassador in the Kingdom of the Netherlands (1998–2002). She wrote a monograph titled Adam Mickiewicz and romantic philosophy of history in Collège de France.


Joanna Kurczewska (born in 1944) – sociologist and historian of ideas, works in the Institute of Philosophy and Sociology in the Polish Academy of Sciences. Main areas of interest: theoretical sociology, historical sociology, history of sociology, sociology of culture, sociology of nation, sociology and anthropology of the local communities. Major publications: Naród w socjologii i ideologii polskiej: analiza porównawcza wybranych koncepcji z przełomu XIX i XX wieku (1979); Technokraci i ich świat społeczny (1997); Patriotyzm(y) polskich polityków: z badań nad świadomością liderów partyjnych lat dziewięćdziesiątych (2002).


Halina Floryńska-Lalewicz (1945–2015) – historian of ideas. She worked for the ‘Archive’ since the mid 60-ties as an assistant of professor Jan Garewicz, at that time secretary of the editorial board. Since 1969 she has been working for IFiS PAN. During the 80-ties she worked as a journal secretary. She is an author of the Lucyferyczne sny Micińskiego (1969) and Spadkobiercy Króla Ducha (1976), she published many articles on Polish philosophy, particularly of romantic and modern period.


Tadeusz Kroński (1907-1958) – philosopher and historian of philosophy, one of the founding fathers of the Warsaw School of the History of Ideas. He specialized in the philosophy of Hegel. Major publications: Koncepcje filozoficzne mesjanistów polskich w połowie XIX wieku (1955); Hegel (1961); Faszyzm a tradycja europejska (2014).


Stanisław Pieróg (born in 1946) – graduated from Polish studies and philosophy at the University of Warsaw. Since 1974 he has been working in the Philosophical Department at UW. His work was dedicated mainly to the history of modern philosophy. Selected works: Maurycy Mochnacki: studium romantycznej świadomości (1982); Idea "filozofii narodowej" w polskiej myśli dziewiętnastego wieku (1997).


Andrzej Mencwel (born in 1940) – critic, publicist and essayist. Graduated from Polish studies at the University of Warsaw. He received his PhD on the basis of his dissertation on Stanisław Brzozowski. Currently works as a professor at the Institute of the Polish Culture at the University of Warsaw. He authored many books and articles from the history of Polish literature, philosophy, cultural studies and cultural anthropology. Selected publications: Stanisław Brzozowski - kształtowanie myśli krytycznej (1976); Etos lewicy: esej o narodzinach kulturalizmu polskiego (1990); Przedwiośnie czy potop: studium postaw polskich w XX wieku (1997).


Ludwik Chmaj (1888-1959) – historian who specialized in history of culture, pedagogue. He specialized in the Reformation, philosophy of Enlightenment and contemporary philosophy and theory of pedagogy. Selected works: Bracia polscy: ludzie, idee, wpływy (1957); Studia nad arianizmem (pod red., 1959); Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku (1962); Faust Socyn (1539-1604) (1963).

prof. Bronisław Baczko
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
© Polska Akademia Nauk