O niniejszym Archiwum

 

Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei to forum współpracy wokół projektu "Warszawska Szkoła Historii Idei i jej znaczenie w humanistyce polskiej", powołane przez cztery instytucje partnerskie: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Bibliotekę Narodową. Realizację projektu wspiera również Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską oraz Żydowski Instytut Historyczny.

 

Przedmiotem współpracy Partnerów jest wspólne działanie w zakresie koordynacji i realizacji Projektu, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł badawczy 1.1, w związku z zawarciem przez IFiS PAN jako  Lidera Projektu Umowy z MNiSW z dnia 30 stycznia 2012 roku.

 

Zasady współpracy pomiędzy Partnerami reguluje Umowa współpracy z roku 2012, podpisana w imieniu wyżej wymienionych instytucji przez Prof. Henryka Domańskiego – Dyrektora IFiS PAN, Prof. nadzw. UW Jacka Migasińskiego – Dziekana WFiS UW, Prof. Marcina Króla – Dziekana WSNSiR oraz Dr Tomasza Makowskiego – Dyrektora BN.

 

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest Kierownik Projektu, powołany przez Dyrektora IFiS PAN – Prof. nadzw. IFiS PAN Andrzej Gniazdowski.

 

Ciałem konsultacyjnym, wspierającym właściwą realizację Projektu, jest powołana na mocy tej umowy Rada Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei, w której skład wchodzą osoby delegowane przez poszczególnych Partnerów.

prof. Bronisław Baczko
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
© Polska Akademia Nauk