Regulamin

1. Nagrodę przyznaje powołana przez Radę Archiwum Warszawskiej Szkoły Idei kapituła z funduszu programu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Warszawska szkoła historii idei i jej znaczenie w humanistyce polskiej” (11H 11 018180) w latach 2012-2016.


2. Przedmiotem konkursu są prace z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych.


3. Prace zgłaszają ich promotorzy z poparciem recenzentów.


4. Zgłoszenie powinno zawierać:


- trzy egzemplarze pracy w formie papierowej,
- pracę w formie elektronicznej na CD,
- podstawowe dane o autorze wraz z jego adresem e-mailowym i numerem telefonu,
- opinię o pracy napisaną przez jej recenzenta,
- autorskie streszczenie pracy o objętości 1500-1800 znaków.


5. Powyższe materiały należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Socjologii UW, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa i powiadomić o tym sekretarza Kapituły, dr. hab. Andrzeja Waśkiewicza e-mailem na adres: waskiewa@is.uw.edu.pl.


6. Termin zgłaszania prac upływa 31 października każdego roku.


7. Zgłoszone prace ocenia powołana przez Kapitułę komisja konkursowa w składzie 3 samodzielnych pracowników naukowych o specjalnościach zależnych od tematyki zgłoszonych prac.


8. Ogłoszenie wyników ma miejsce na pierwszym w następnym roku zebraniu Rady Naukowej Wydziału Filozofii i Socjologii UW.


9. Laureatom przyznaje się dyplomy oraz pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w wysokości odpowiednio 1000, 750, 500 zł.


10. Nagrodzone prace zostają rekomendowane do publikacji w czasopiśmie Przegląd Filozoficzno-Literacki, zależnie od swojej objętości w formie pełnej lub skróconej.

prof. Bronisław Baczko
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
© Polska Akademia Nauk